Formy rozliczenia

Oferta świadczenia usług prawniczych

Proponowany rodzaj wynagrodzenia, zasady jego obliczania i rozliczania oraz wysokość wynagrodzenia. Honorarium Kancelarii zależne jest od rodzaju świadczonych usług. Doradztwo prawne i pozasądowe zastępstwo prawne w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.

Proponujemy następujące formy rozliczenia:

 

Rozliczenie według stawki godzinowej

Czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki godzinowej. W zależności od charakteru usługi rozliczenie następuje jednorazowo lub miesięcznie na podstawie sporządzonych przez Kancelarię kart czynności (dla dokładnego rozliczenia Kancelaria sporządza szczegółowy wykaz: czynności, czasu pracy, kosztów).

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

Rozliczenie według stawki miesięcznej z limitem godzin

Czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki miesięcznej. Rozliczenie następuje miesięcznie na podstawie sporządzonych przez Kancelarię kart czynności (dla dokładnego rozliczenia Kancelaria sporządza szczegółowy wykaz: czynności, czasu pracy, kosztów).

Ustalonej stawce miesięcznej odpowiada określona ilość godzin pracy Kancelarii w miesiącu, którą Klient może wykorzystać według uznania.

W przypadku przekroczenia przez Klienta limitu godzin przyznanego w ramach umowy dodatkowe czynności Kancelarii rozliczane są według stawki godzinowej.

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

Rozliczenie według stawki miesięcznej bez limitu godzin

Podobnie jak powyżej, czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki miesięcznej.

Niemniej inaczej jak w przypadku II, ustalonej stawce miesięcznej nie odpowiada określona ilość godzin pracy Kancelarii w miesiącu.

A to, liczba godzin pracy Kancelarii nie jest ograniczona żadnym limitem a zależna jedynie od aktualnych potrzeb Klienta, którą Klient może wykorzystywać według uznania.

W przypadku tego sposobu rozliczenia nie zachodzi konieczność uzupełniającego rozliczenia z zastosowaniem stawki godzinowej.

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

Rozliczenie w zależności od wartości przedmiotu sprawy

Czynności Kancelarii rozliczane są według ustalonej z Klientem stawki godzinowej i w zależności od wartości przedmiotu sprawy lub prawa majątkowego.

Klientom przedstawiane są szczegółowe miesięczne raporty z wykonanych czynności wraz z rozliczeniem.

 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe

Wynagrodzenie z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym przed Sądem I i II instancji, jest ustalane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, na zasadach w nich określonych.

Na honorarium Kancelarii składa się:

  • stawka minimalna wg wskazanego rozporządzenia a określana na podstawie wartości przedmiotu sporu oraz,
    kwota w wysokości ustalonego % stawki minimalnej za termin rozprawy.
  • Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia praca konieczna dla prowadzenia ewentualnego postępowania egzekucyjnego rozliczana jest przy zastosowaniu stawki godzinowej.
 

Zwrot kosztów

Kancelarii należny jest zwrot całości kosztów poniesionych w imieniu Klienta w celu należytego świadczenia pomocy prawnej, a to w szczególności: opłat pocztowych, skarbowych, sądowych, związanych z tłumaczeniem i uwierzytelnieniem dokumentów, kosztów podróży służbowych, zakwaterowania itd.