• sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • naruszenie dóbr osobistych
 • powództwa o ustalenie treści prawa
 • sprawy o przeniesienie własności nieruchomości
 • sprawy o waloryzację polisy ubezpieczeniowej
 • sprawy o zwrot kaucji mieszkaniowych
 • windykacyjna i negatoryjna ochrona własności
 • stwierdzenia nabycia spadku i działy spadku
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • zniesienia współwłasności
 • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości
 • sprawy z tytułu rękojmi przy umowie sprzedaży i innych umów cywilnoprawnych
 • sprawy z dziedziny prawa ochrony konsumentów
 • sprawy o zakaz używania znaku towarowego lub firmy
 • zakładanie ksiąg wieczystych
 • sprawy o wpisanie lub wykreślenie hipotek
 • sprawy o wpisanie ostrzeżenia do księgi wieczystej
 • wyjawienia majątku
 • wnioski egzekucyjne
 • skargi na czynności komorników
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych