USŁUGI


Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w sprawach gospodarczych jak również w sprawach niegospodarczych – to jest dotyczących osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kancelaria udziela porad prawnych w sprawach codziennych dotyczących rodziny, małżeństwa, zdarzeń losowych (takich jak wypadki), spadków. Świadczymy także pomoc prawną w ścisłych sprawach gospodarczych dużym podmiotom gospodarczym. Dorobek Kancelarii jest znaczny – jeśli chodzi o doświadczenie procesowe i konsultingowe w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych.

 

Pomoc prawna świadczona jest w następujących dziedzinach:

Reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach cywilnych

 • Postępowaniach w sprawach gospodarczych
 • Postępowaniach w sprawach egzekucyjnych
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu prawa pracy
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu prawa spadkowego
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • Postępowaniach w sprawach z zakresu prawa spadkowego
USŁUGI sala

 

 

 

Przede wszystkim pragniemy zapewnić, iż najwyższą zasadą dla Kancelarii jest troska o dobro Klienta, a najwyższym celem – fachowe i skuteczne świadczenie dla Państwa ochrony i pomocy prawnej.

Reprezentowanie klientów kancelarii w postępowaniach administracyjnych

 • przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
 • przestępstwa przeciwko mieniu
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • naruszenia przepisów karnych dotyczących ochrony praw autorskich i praw pokrewnych
 • naruszenia przepisów karnych dotyczących ochrony baz danych

Reprezentowanie klientów kancelarii w sprawach pozasądowych

 • udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych
 • reprezentowanie Klientów Kancelarii w stosunkach cywilnoprawnych; w tym m.in. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami osób trzecich, negocjowanie i przygotowywanie umów handlowych
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie określonym przez Klienta
 • opracowanie pism i wniosków do sądów oraz urzędów administracji publicznej
 • szkolenia

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla firm i przedsiębiorstw. Bo więcej informacji zapraszamy na podstronę: Obsługa przedsiębiorstw.

Windykacja należności

 • wdrażanie i nadzorowanie systemów windykacji dla przedsiębiorców obejmujących wykazy dokumentów, procedury windykacyjne, zasady zgłaszania roszczeń oraz ich egzekucji
 • monitoring gospodarczy
 • analiza prawna odpisów z ewidencji właściwych dla danego przedsiębiorcy
 • analiza dokumentacji przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • reprezentowanie Klientów Kancelarii w stosunkach cywilnoprawnych; w tym m.in. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami osób trzecich, negocjowanie i przygotowywanie umów handlowych
 • analiza przedsiębiorcy pod katem prowadzonych postępowań egzekucyjnych
 • dochodzenie roszczeń przed sądem