Kancelaria prowadzi m.in.: sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę i zwrot kosztów leczenia z tytułu:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • wypadków losowych skutkujących uszkodzeniem ciała i innymi niekorzystnymi następstwami
  • szkód na mieniu
  • sprawy o odszkodowanie z tytułu straty i utraconych korzyści doznanych wskutek deliktu czy też nienależytego wykonania zobowiązania