• sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i wypłatę zaległego wynagrodzenia oraz odwołania od wypowiedzeń zmieniających
  • ochrona pracodawcy przed roszczeniami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę lub wypłatą wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych)
  • redakcja wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulamin pracy, wynagradzania, regulamin ZFŚS)
  • kontrola spełnienia przez pracodawcę wymogów prawa pracy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem
  • ochrona wynagrodzenia za pracę
  • sprawy o świadczenia z ubezpieczenia społecznego