KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

korzystając z naszej witryny www.kdkp.pl wyrażają Państwo zgodę i akceptują treść klauzuli przetwarzania danych osobowych – opisaną w rozdziale RODO w dziale Kancelaria na naszej witrynie.

zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komarnicki Drużbycz Kancelaria Prawnicza.

Z Administratorem Danych może się Pan/Pani skontaktować poprzez e- mail: sekretariat@kdkp.plkomarnicki@kdkp.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu świadczenia dla Państwa pomocy prawnej, wypełniania ustawowych obowiązków adwokatów i radców prawnych. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 d. RODO- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz art.  6 ust. 1 d RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe szczególnych kategorii takie jak: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane biometryczne, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia Panu/Pani pomocy prawnej. Jeżeli odmówi Pan/Pani podania danych osobowych, Komarnicki Kancelaria Prawnicza Adwokata i Radcy Prawnego może odmówić udzielenia pomocy prawnej.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza teren Rzeczypospolitej Polskiej – a w sprawach transgranicznych poza teren  Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców: Sądy, Prokuratury, urzędy i organy państwowe i samorządowe, Pana/Pani przeciwnicy procesowi (powodowie, pozwani, uczestnicy postępowania, wnioskodawcy) i ich umocowani pełnomocnicy, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom realizującym na rzecz Komarnicki Kancelaria Prawnicza Adwokata i Radcy Prawnego usługi księgowe oraz usługi informatyczne.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

–    dostępu do  swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego,

–    sprostowania danych,

–    żądania usunięcia danych, jeżeli w Pana/Pani opinii brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,

–    ograniczenia przetwarzania danych, w zakresie, w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego,

–    przenoszenia danych do innego podmiotu,

–    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych.